نمایشگاه‌ها و تقدیرنامه‌ها

نمایشگاه صنعت ساختمان اربیل - عراق ۲۰۱۶
نمایشگاه صنعت ساختمان اربیل - عراق ۲۰۱۶
چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان - رشت ۱۳۹۷
چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان - رشت ۱۳۹۷
دهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی - زنجان ۱۳۹۶
دهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی - زنجان ۱۳۹۶
بیستمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات، لوازم و مصالح ساختمانی - تبریز ۱۳۹۴
بیستمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات، لوازم و مصالح ساختمانی - تبریز ۱۳۹۴
نوزدهیمن نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات، لوازم و مصالح ساختمانی - تبریز ۱۳۹۳
نوزدهیمن نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات، لوازم و مصالح ساختمانی - تبریز ۱۳۹۳
هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات، لوازم و مصالح ساختمانی - تبریز ۱۳۹۲
هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات، لوازم و مصالح ساختمانی - تبریز ۱۳۹۲
دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مسکن و انبوه‌سازان - تبریز ۱۳۹۱
دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مسکن و انبوه‌سازان - تبریز ۱۳۹۱
شرکت منتخب گروه صنایع فلزی ششمین دوره طرح ایران تک
شرکت منتخب گروه صنایع فلزی ششمین دوره طرح ایران تک
چهارمین دوره طرح ایران تک
چهارمین دوره طرح ایران تک