مدیران فولادغرب

رامین علیپور

مدیر تحقیق و توسعه

علی‌اصغر وردست‌زاده

مدیر مالی

بهرام دهقان‌پور

مدیر فروش

علی اسماعیل‌زاده 

معاونت بهره‌برداری