مدیران فولاغرب

رامین علیپور

معاونت تحقیق و توسعه

علی‌اصغر وردست‌زاده

مدیر مالی

بهرام دهقان‌پور

مدیر فروش

علی اسماعیل‌زاده 

معاونت فنی