تقدیرنامه‌ها

دهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی - زنجان ۱۳۹۶
دهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی - زنجان ۱۳۹۶
چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان - رشت ۱۳۹۷
چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان - رشت ۱۳۹۷
چهارمین دوره طرح ایران تک
چهارمین دوره طرح ایران تک