لیست قیمت

# عنوان کد اندازه () توضیحات واحد قیمت خرده
1 آبرو لندنی FG-A140 14 متر طول تماس بگیرید
2 آبرو لندنی FG-A250 25 تماس بگیرید
3 تیزه طولی FG-T200 20x20 تماس بگیرید
4 تیزه طولی FG-T310 30x30 تماس بگیرید
5 تیزه طولی FG-T150 15x15 تماس بگیرید
6 آبرو طرح جدید FG-R370 37 متر طول تماس بگیرید
7 آبرو طرح جدید FG-S420 42 تماس بگیرید
8 درپوش فلزی FG-RR370 تماس بگیرید
9 درپوش فلزی FG-FR370 تماس بگیرید
10 درپوش فلزی FG-RS420 تماس بگیرید
11 درپوش فلزی FG-FS420 تماس بگیرید
12 بست داخل آبرو FG-BR370 تماس بگیرید
13 بست داخل آبرو FG-BS420 تماس بگیرید
14 ساندویچ پانل سقفی FG-PS50 5cm

با عایق پلی استایرن دیرسوز کره

متر طول تماس بگیرید
15 ساندویچ پانل دیواری FG-PD50 5cm

با عایق پلی استایرن دیرسوز کره

متر طول تماس بگیرید
16 عرشه فولادی FG-D100 کیلو گرم تماس بگیرید
17 امپراطوری کوچک FG-MA420 متر طول تماس بگیرید
18 امپراطوری بزرگ FG-MB500 متر طول تماس بگیرید
19 کنج امپراطوری کوچک FG-KM420 تماس بگیرید
20 کنج امپراطوری بزرگ FG-KB500 تماس بگیرید
21 کرکره سینوسی FG-KK1250 کیلو گرم تماس بگیرید
22 ذوزنقه FG-Z1250 تماس بگیرید
23 ورق طرح سفال FG-PA1000 1.0m تماس بگیرید
24 ورق طرح سفال FG-PA1250 1.25m تماس بگیرید
25 تایل گلچین FG-TG50-1000 1.0m تماس بگیرید
26 تایل گلچین FG-TG60-1000 1.0m تماس بگیرید
27 تایل گلچین FG-TG50-1250 1.25m تماس بگیرید
28 تایل گلچین FG-TG60-1250 تماس بگیرید
29 تیزه گلچین سفال FG-TTG1250 تماس بگیرید