پروژه ساندویچ پانل سقفی پلی اروتان پتروشیمی عسلویه

فولادغرب

پروژه پتروشیمی عسلویه

پوشش: ساندویچ پانل پلی اورتان فولادغرب

مجری نصب: آقای تورج خالقی

بازگشت