سالن ورزشی ۱۵۰۰ متری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فولادغرب

پروژه: سالن ورزشی ۱۵۰۰متری دانشگاه علوم پزشکی کاشان بیمارستان شهید بهشتی

پوشش: ساندویچ پانل فولادغرب

مکان: کاشان

مجری نصب: جناب آقای خالقی

بازگشت