پیشنهادات و انتقادات

لطفا جمع 8 و 7 را محاسبه نمایید.