پیشنهادات و انتقادات

لطفا 7 و 2 را با هم جمع نمایید.