پیشنهادات و انتقادات

لطفا 5 و 1 را با هم جمع نمایید.