نمایشگاه‌ها

نمایشگاه صنعت ساختمان اربیل - عراق ۲۰۱۶
نمایشگاه صنعت ساختمان اربیل - عراق ۲۰۱۶
بیستمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات، لوازم و مصالح ساختمانی - تبریز ۱۳۹۴
بیستمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات، لوازم و مصالح ساختمانی - تبریز ۱۳۹۴
نوزدهیمن نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات، لوازم و مصالح ساختمانی - تبریز ۱۳۹۳
نوزدهیمن نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات، لوازم و مصالح ساختمانی - تبریز ۱۳۹۳
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین آلات، لوازم و مصالح ساختمانی- خرداد 1400
هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات، لوازم و مصالح ساختمانی - تبریز ۱۳۹۲
هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی ماشین‌آلات، لوازم و مصالح ساختمانی - تبریز ۱۳۹۲
دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مسکن و انبوه‌سازان - تبریز ۱۳۹۱
دومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مسکن و انبوه‌سازان - تبریز ۱۳۹۱