تقدیرنامه‌ها

چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان - رشت ۱۳۹۷
چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان - رشت ۱۳۹۷
شرکت منتخب گروه صنایع فلزی ششمین دوره طرح ایران تک
شرکت منتخب گروه صنایع فلزی ششمین دوره طرح ایران تک
چهارمین دوره طرح ایران تک
چهارمین دوره طرح ایران تک